DZC '68NieuwsOverige nieuwsVerslag algemene ledenvergadering

Verslag algemene ledenvergadering

Woensdag 20  november is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de DeLade Bussinesslounge. Hieronder een kort verslag en ‘oproep’ van een van de aanwezigen: Jerry te Winkel, spelend lid van 45+ 1.
Toen ik jaren geleden lid werd van DZC ’68 speelde ik gewoon een wedstrijdje op zaterdag en trainde één of twee keer per week. Met randzaken bemoeide ik me niet, daar waren andere mensen voor. Nu ben ik er al lang achter dat het zo niet werkt bij een vereniging. Een stukje betrokkenheid is van cruciaal belang om de activiteiten van een vereniging in goede banen te leiden. Allereerst probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij ledenvergaderingen, waarbij ik ook niet schroom om vragen te stellen of mijn mening te geven. In de toekomst zal ik ook vrijwilligersactiviteiten gaan oppakken, daar ben ik van overtuigd.

Wat viel mij op tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 20 november 2019?

Waar was u? Met zo’n grote vereniging verwacht je een grote groep leden, maar dat viel een beetje tegen. Meest opvallend is dat de aanwezige leden er niet eens van opkijken. Zo is dat altijd bij DZC’68 geweest. Het zou wat mij betreft de volgende keer best anders mogen zijn.

Er komt veel bij kijken om een grote vereniging als DZC ’68 in goede banen te leiden. Tijdens deze avond werd op duidelijke wijze, met behulp van mooie presentaties, een beeld gegeven wat er nodig is om onze verenigingsactiviteiten in goede banen te leiden. Als lid heb je altijd wel een mening over bepaalde zaken en dat mag ook. Een algemene ledenvergadering is een belangrijk instrument om als lid je invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Voor een bestuur van elke vereniging is het belangrijk dat er voldoende feed-back komt vanuit de leden.

Dus wat mij betreft gaan we er met zijn allen voor zorgen dat er meer leden naar de vergaderingen komen. Zeker als er onderwerpen op de agenda staan waarover gestemd zal moeten worden is het belangrijk dat de besluitvorming wordt gedragen door voldoende leden. Daarom zou het fijn zijn als er bij de eerstvolgende ALV in mei 2020 stoelen bijgehaald moeten worden.

Bedankt Jerry voor je aanwezigheid, betrokkenheid en je verslag met belangrijke aandachtspunten!!


Hieronder nog een kort ‘inhoudelijk verslag’ van de ALV:

Voor Peter Terbeek de eerste vergadering als voorzitter. Na de mededelingen stellen de twee ‘aspirant’ bestuursleden zich voor. Wim Hoopman en Fahri Kaplan. Beide lopen sinds het begin van het seizoen mee met het bestuur en de planning is dat zij bij de ALV in mei zullen toetreden.

Er zijn veranderingen mbt de stichting: de Stichting bestaat al veel langer en heeft veel (financiële) voordelen opgeleverd met de nieuwbouw. Door veranderde wetgeving is de fiscale aftrekbaarheid nu weg. In de plaats daarvan is een subsidieregeling: BOSA. Omdat er geen ‘noodzaak’ meer is voor een apart stichtingsbestuur is besloten dat het bestuur van de vereniging en de stichting ‘samen’ gaan.  De huidige taken worden afgerond (met name het onderhoudsplan) en de besturen worden samengevoegd in de loop van 2020. Na diverse vragen en opmerkingen over de samenvoeging wordt een voorstel gedaan om wel een ‘klankbordcommissie’ te vormen die advies kan geven aan het bestuur.

 De verslagen van de beide ALV’s van vorig seizoen worden kort besproken en vastgesteld. Tevens wordt het jaarverslag 2018-2019 gepresenteerd en vastgesteld. Het is ook nu weer een mooi en representatief jaarverslag geworden met bijdragen van de verschillende onderdelen van de club.

Het financiële verslag wordt door de penningmeester Cock Oudijk toegelicht. Vorig seizoen zijn er extra inkomsten geweest door een verhoogde kantineomzet en een subsidie van de Provincie Gelderland. Ook zijn de uitgaven toegenomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een begrotingstekort van € 6.680,=. Het bestuur heeft maatregelen genomen naar aanleiding van het begrotingstekort en heeft de nodige aandacht voor de liquiditeit. Maatregelen: Beter inzicht in de realisatiecijfers: Maandelijkse overzichten zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden. Begrotingsoverschot creëren van meer dan €26.000,=, niet allen voor het komend seizoen maar ook voor de seizoenen daarna.

Vervolgens brengt de kascontrolecommissie verslag uit van hun bevindingen en de ALV verleent decharge middels een applaus.

Hierna wordt het woord gegeven aan de managers, zij geven een toelichting op hun activiteiten en dagelijkse werkzaamheden en presenteren hun speerpunten voor het komend seizoen.  

Niek Oostendorp, manager accommodatie, schetst hoe een week er uitziet bij DZC, overdag zijn er dagelijks verschillende activiteiten zoals Samen Doetinchem, BSO en schoolkinderen die komen sporten. Daarnaast de onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden, inkoop etc. Veel werkzaamheden die je niet altijd ziet wanneer je alleen ’s avonds komt trainen en op zaterdag komt voetballen.

Max Riekel (manager Breedtesport) en Ralf Timmer (manager Prestatiesport / Hoofd Jeugdopleiding) presenteren samen hun activiteiten en speerpunten. De samenwerking tussen breedtesport en prestatiesport is heel goed, veel activiteiten hebben ook met elkaar te maken zoals ‘gelijke kansen’ bij JO8, interne trainerscursussen en begeleiden van vrijwilligers. 

Een levendig gesprek ontstaat met de aanwezigen. Veel verschillende vragen worden gesteld, variërend van de aankleding van de kantine tot de (ervaren) verschillen tussen breedte- en prestatiesport en de (on)mogelijkheden om als club verder te groeien.

De ALV was een zeer informatieve avond waar leden hun betrokkenheid hebben getoond en ook vragen hebben kunnen stellen over de activiteiten en de organisatie van DZC. 

Graag tot een volgende ALV!