DZC '68DZC'68Organisatie › Coördinatoren

Coördinatoren

Hieronder treft u een compleet overzicht aan van onze coördinatoren.

Wedstrijdsecretarissen

Monique Derksen - JO13 en ouder

m.derksen@dzc68.nl
06 - 30 21 64 82


Gina Kappert - JO12 en jonger
g.kappert@dzc68.nl
06 - 43 73 76 34

 

Leeftijdscoördinatoren

Technisch manager / Coördinator Prestatiesport
Ralf Timmer
r.timmer@dzc68.nl
Coördinator senioren (Breedtesport) 
Gerrit Radstake
coordinator.senioren@dzc68.nl
06 - 30 08 30 93
Jeugdcoördinator Jo17 - Jo19 (Breedtesport) 
Max Riekel (a.i)
coordinator.jo17@dzc68.nl
coordinator.jo19@dzc68.nl
06 46 02 10 35
Jeugdcoördinator Jo14 - Jo15 - Jo16 (Breedtesport) 
Leendert Korhorn
coordinator.jo14@dzc68.nl
coordinator.jo15@dzc68.nl
06 20 39 75 05
Jeugdcoördinator jo12 - jo13 (Breedtesport) 
Heico Heezen
coordinator.jo12@dzc68.nl
coordinator.jo13@dzc68.nl
06 12 20 45 69

Jeugdcoördinator jo10 - jo11 (Breedtesport) 
Jessica Post
coordinator.jo10@dzc68.nl
coordinator.jo11@dzc68.nl
06 – 24 61 44 96
Jeugdcoördinator jo8 - jo9 (Breedtesport)
Annemiek van der Sterren
coordinator.jo8@dzc68.nl
coordinator.jo9@dzc68.nl
06 – 19 06 96 77
Coördinator Exit Toys Champions League
Jermain Ooft
coordinator.championsleague@dzc68.nl
06 - 49 10 17 66 ( Na 16:00 bereikbaar)
 
Coördinator Vrouwenvoetbal
Karin Wissink
vrouwenvoetbal@dzc68.nl

Coördinator 45+ 35+
Rick Elferink
coordinator3545@dzc68.nl

Overige coördinatoren

Wedstrijd secretariaat
M. Onstenk
wedstrijd.secretariaat@dzc68.nl
06 - 19 06 96 79
Vertrouwenscontactpersonen
Stéven Verheyen
vcp-steven@dzc68.nl

Ans Lepoutre
vcp-ans@dzc68.nl

Coördinatoren sponsoring
Pascal Hertogh & Camiel Oostendorp
support68@dzc68.nl

Coördinator communicatie
Tijn Bakker
t.bakker@dzc68.nl

Coördinator VOG
Andre Burgers
coordinator-vog@dzc68.nl

Webmasters
Danny van Leeuwen
Sebas Meijwes
webmasters@dzc68.nl
Coördinator accommodatie
Robbie Meesters
accommodatie@dzc68.nl
06 53 91 41 74
Coördinator verhuur
Niek Oostendorp
verhuur@dzc68.nl
06 - 16 49 73 26
Coördinator kantine
Marja Meesters
kantine@dzc68.nl
06 53 98 78 57
Coördinator vrijwilligerscommissie
Marion Onstenk
vrijw.com@dzc68.nl
06 - 19 06 96 79
Coördinator EHBO 
Vacant
ehbo@dzc68.nl

Scheidsrechtercoördinator
Hans van der Sterren
scheidsrechtercoordinator@dzc68.nl
0
6- 22 00 89 48